تبلیغات شانسی: کلیک کنید و تا 200 تومان برنده شوید
تبلیغات شانسی یک بازی ساده هست. روی خانه های تصویر به دلخواه کلیک کنید تاشانس خود را برای برنده شدن تا مبلغ 200 تومان امتحان کنید ، مبلغ مستقیما به حساب جاری شما واریز میگرد. با هر بار کلیک شما به سایت آگهی دهنده منتقل می شوید و پس از 10 ثانیه مشخص می شود که برنده شده اید یا نه
شما باید وارد اکانت خود شوید تا بتوانید بازی کنید. تبلیغات درقسمت تبلیغات شانسی
Position: روی یکی از خانه های تصویر کلیک کنید.
لینک ها هر روز ساعت 00:00 بامداد ریسیت می شوند
برندگان
m-moradi
Mar 30th, 2023 10:21:32
100تومان
hasan1400
Mar 29th, 2023 21:37:40
100تومان
anna_m
Mar 29th, 2023 19:29:53
100تومان
Sahebkar
Mar 29th, 2023 11:50:30
200تومان
mojtaba1358
Mar 29th, 2023 07:42:21
100تومان
osmani
Mar 29th, 2023 02:39:10
100تومان
osmani
Mar 29th, 2023 02:37:35
200تومان
a-moradi
Mar 29th, 2023 01:23:36
100تومان
fateme69
Mar 28th, 2023 17:20:45
100تومان
shhyr
Mar 28th, 2023 16:02:00
100تومان
robabehkh
Mar 28th, 2023 14:44:51
100تومان
hamid120
Mar 28th, 2023 10:46:49
100تومان
mehrikh
Mar 28th, 2023 10:29:22
100تومان
mmsusa1350
Mar 28th, 2023 03:08:05
200تومان
Dariushjaliliiahvaz
Mar 28th, 2023 02:29:37
100تومان
maryamkh
Mar 27th, 2023 21:26:10
200تومان
sajjadneo
Mar 27th, 2023 16:48:04
100تومان
hamid120
Mar 27th, 2023 10:42:49
100تومان
zahidi
Mar 27th, 2023 08:27:50
100تومان
agastafa
Mar 27th, 2023 07:19:37
100تومان
ali000
Mar 27th, 2023 06:59:18
200تومان
yasman
Mar 27th, 2023 06:03:49
200تومان
Dariushjaliliiahvaz
Mar 27th, 2023 03:07:22
200تومان
amir8248
Mar 26th, 2023 19:31:22
100تومان
Majidjaz
Mar 26th, 2023 19:07:37
100تومان
maryamkh
Mar 26th, 2023 13:48:22
100تومان
SOTUDE
Mar 26th, 2023 08:52:44
100تومان
erez88
Mar 26th, 2023 01:24:51
100تومان
allh
Mar 26th, 2023 00:21:18
100تومان
allh
Mar 26th, 2023 00:19:43
100تومان
rmysa
Mar 25th, 2023 11:36:42
100تومان
mili22
Mar 25th, 2023 04:54:44
100تومان
samanh
Mar 25th, 2023 01:13:32
100تومان
allh
Mar 25th, 2023 01:03:58
100تومان
mahyaakbari
Mar 24th, 2023 20:28:22
100تومان
maryamkh
Mar 24th, 2023 17:58:20
100تومان
nika75
Mar 24th, 2023 17:32:30
100تومان
SOTUDE
Mar 24th, 2023 09:44:16
100تومان
mehrikh
Mar 24th, 2023 02:15:34
100تومان
mehrikh
Mar 24th, 2023 02:14:29
200تومان
a-moradi
Mar 24th, 2023 01:20:26
200تومان
vlbhv
Mar 23rd, 2023 12:42:53
100تومان
shhyr
Mar 23rd, 2023 07:33:54
200تومان
Nikbakht71
Mar 23rd, 2023 03:00:55
100تومان
allh
Mar 23rd, 2023 01:10:23
100تومان
hesamodin20
Mar 22nd, 2023 22:25:06
200تومان
as5659938310
Mar 22nd, 2023 14:19:04
100تومان
rmysa
Mar 22nd, 2023 10:47:41
100تومان
ahmadreza6101
Mar 22nd, 2023 07:55:01
100تومان
ali000
Mar 22nd, 2023 06:38:50
100تومان
Pazoki92
Mar 22nd, 2023 02:48:43
100تومان
sajjadneo
Mar 22nd, 2023 01:25:37
200تومان
a-moradi
Mar 22nd, 2023 01:17:04
100تومان
hesamodin20
Mar 21st, 2023 17:37:16
200تومان
artin_hamedan
Mar 21st, 2023 17:35:55
100تومان
hasan1400
Mar 21st, 2023 10:22:23
100تومان
hasan1400
Mar 21st, 2023 10:19:33
100تومان
allh
Mar 21st, 2023 00:48:50
100تومان
kazem_hamedan
Mar 20th, 2023 18:55:05
100تومان
hamidrezavojdani
Mar 20th, 2023 12:33:41
100تومان
rmysa
Mar 20th, 2023 09:20:15
200تومان
giti1369
Mar 20th, 2023 09:17:31
100تومان
hamid120
Mar 20th, 2023 07:56:12
200تومان
ptcmon
Mar 20th, 2023 03:02:06
200تومان
123456a
Mar 19th, 2023 23:15:32
100تومان
Ebi1328
Mar 19th, 2023 18:29:51
200تومان
arina_hamedan
Mar 19th, 2023 11:01:48
100تومان
anna_m
Mar 19th, 2023 10:06:32
100تومان
erez88
Mar 19th, 2023 09:34:45
100تومان
ptcmon
Mar 19th, 2023 05:30:34
100تومان
allh
Mar 17th, 2023 17:12:23
200تومان
M1993
Mar 17th, 2023 12:50:49
100تومان
M1993
Mar 17th, 2023 12:50:34
100تومان
1713mr
Mar 17th, 2023 09:48:01
100تومان
amin72f
Mar 17th, 2023 08:50:58
100تومان
SOTUDE
Mar 17th, 2023 06:46:24
100تومان
ahmadreza6101
Mar 17th, 2023 06:18:46
100تومان
mili22
Mar 17th, 2023 02:44:45
100تومان
kazem_hamedan
Mar 16th, 2023 19:04:06
100تومان
saghar1367
Mar 16th, 2023 06:58:46
100تومان
gha_hamedan
Mar 15th, 2023 17:02:34
100تومان
samanh
Mar 15th, 2023 10:39:36
100تومان
erez88
Mar 15th, 2023 08:07:00
100تومان
rin9
Mar 14th, 2023 23:24:45
100تومان
mahdin
Mar 14th, 2023 16:03:07
200تومان
maryamkh
Mar 14th, 2023 15:52:29
100تومان
Pazoki92
Mar 14th, 2023 01:30:09
100تومان
m-moradi
Mar 14th, 2023 01:21:05
100تومان
hamid3227
Mar 14th, 2023 00:39:07
100تومان
mmsusa1350
Mar 13th, 2023 21:44:47
100تومان
sgol
Mar 13th, 2023 20:12:12
100تومان
zoi32
Mar 13th, 2023 15:27:53
100تومان
m1234567
Mar 13th, 2023 14:08:06
100تومان
mehrikh
Mar 13th, 2023 08:33:02
200تومان
hamid120
Mar 13th, 2023 08:13:31
100تومان
MehdiAbbassi65
Mar 13th, 2023 00:27:09
100تومان
MehdiAbbassi65
Mar 13th, 2023 00:24:31
200تومان
artin_hamedan
Mar 12th, 2023 15:45:11
100تومان
meysam_hamedan
Mar 12th, 2023 09:39:51
100تومان
saghar1367
Mar 12th, 2023 06:05:28
100تومان
آخرین برنده 200تومان
Sahebkar
Mar 29th, 2023 11:50:30
200تومان
osmani
Mar 29th, 2023 02:37:35
200تومان
mmsusa1350
Mar 28th, 2023 03:08:05
200تومان
maryamkh
Mar 27th, 2023 21:26:10
200تومان
ali000
Mar 27th, 2023 06:59:18
200تومان
yasman
Mar 27th, 2023 06:03:49
200تومان
Dariushjaliliiahvaz
Mar 27th, 2023 03:07:22
200تومان
mehrikh
Mar 24th, 2023 02:14:29
200تومان
a-moradi
Mar 24th, 2023 01:20:26
200تومان
shhyr
Mar 23rd, 2023 07:33:54
200تومان
hesamodin20
Mar 22nd, 2023 22:25:06
200تومان
sajjadneo
Mar 22nd, 2023 01:25:37
200تومان
hesamodin20
Mar 21st, 2023 17:37:16
200تومان
rmysa
Mar 20th, 2023 09:20:15
200تومان
hamid120
Mar 20th, 2023 07:56:12
200تومان
ptcmon
Mar 20th, 2023 03:02:06
200تومان
Ebi1328
Mar 19th, 2023 18:29:51
200تومان
allh
Mar 17th, 2023 17:12:23
200تومان
mahdin
Mar 14th, 2023 16:03:07
200تومان
mehrikh
Mar 13th, 2023 08:33:02
200تومان
MehdiAbbassi65
Mar 13th, 2023 00:24:31
200تومان
agastafa
Mar 12th, 2023 00:53:40
200تومان
as5659938310
Mar 11th, 2023 09:36:16
200تومان
M1993
Mar 10th, 2023 19:02:44
200تومان
M1993
Mar 08th, 2023 20:40:20
200تومان
MehdiAbbassi65
Mar 08th, 2023 00:09:18
200تومان
nafasm
Mar 07th, 2023 11:18:04
200تومان
naserir
Mar 07th, 2023 09:42:25
200تومان
vlbhv
Mar 07th, 2023 07:17:35
200تومان
elham_hamedan
Mar 06th, 2023 16:44:39
200تومان
alireza
Mar 06th, 2023 08:46:35
200تومان
M1993
Mar 04th, 2023 14:25:31
200تومان
rmysa
Mar 04th, 2023 09:44:18
200تومان
Hasani-Iraj
Mar 04th, 2023 08:42:13
200تومان
Roya1386
Mar 03rd, 2023 09:37:30
200تومان
kazem_hamedan
Mar 01st, 2023 12:41:13
200تومان
allh
Mar 01st, 2023 08:42:47
200تومان
fateme69
Mar 01st, 2023 08:21:41
200تومان
nika75
Feb 28th, 2023 14:33:18
200تومان
fateme69
Feb 28th, 2023 11:42:18
200تومان
samanh
Feb 28th, 2023 00:48:50
200تومان
elham_hamedan
Feb 26th, 2023 12:33:53
200تومان
robabehkh
Feb 26th, 2023 12:33:20
200تومان
nika75
Feb 25th, 2023 22:26:30
200تومان
as5659938310
Feb 24th, 2023 14:00:29
200تومان
gha_hamedan
Feb 24th, 2023 13:44:28
200تومان
alireza
Feb 23rd, 2023 09:12:37
200تومان
naseriali98
Feb 19th, 2023 07:23:51
200تومان
navaw
Feb 18th, 2023 14:09:29
200تومان
saghar1367
Feb 18th, 2023 00:55:23
200تومان
Sahebkar
Feb 16th, 2023 10:47:01
200تومان
allh
Feb 16th, 2023 05:02:32
200تومان
a-moradi
Feb 16th, 2023 00:36:08
200تومان
hamidrezavojdani
Feb 14th, 2023 12:51:16
200تومان
keivan2005
Feb 13th, 2023 00:54:38
200تومان
kazem_hamedan
Feb 12th, 2023 15:21:44
200تومان
gha_hamedan
Feb 10th, 2023 13:05:29
200تومان
Haniek27
Feb 10th, 2023 01:24:13
200تومان
hematy17
Feb 09th, 2023 18:29:06
200تومان
123456a
Feb 09th, 2023 13:26:57
200تومان
Raha
Feb 09th, 2023 09:54:06
200تومان
naserir
Feb 08th, 2023 08:54:48
200تومان
Raha
Feb 07th, 2023 14:55:40
200تومان
amir8248
Feb 07th, 2023 07:09:03
200تومان
saghar1367
Feb 07th, 2023 05:41:15
200تومان
nika75
Feb 06th, 2023 00:54:58
200تومان
ahmadreza6101
Feb 05th, 2023 04:00:33
200تومان
amir8248
Feb 04th, 2023 19:14:51
200تومان
Mohammad5757
Feb 04th, 2023 00:40:19
200تومان
meysam_hamedan
Jan 31st, 2023 18:33:43
200تومان
Raha
Jan 30th, 2023 15:10:33
200تومان
naserir
Jan 28th, 2023 08:31:42
200تومان
hesamodin20
Jan 26th, 2023 20:46:56
200تومان
Sahebkar
Jan 26th, 2023 09:35:23
200تومان
nafasm
Jan 25th, 2023 11:26:33
200تومان
mojtaba1358
Jan 24th, 2023 01:26:26
200تومان
as5659938310
Jan 23rd, 2023 11:00:17
200تومان
faleh
Jan 17th, 2023 07:13:54
200تومان
m-moradi
Jan 16th, 2023 12:16:13
200تومان
mehrikh
Jan 16th, 2023 01:58:28
200تومان
m-moradi
Jan 14th, 2023 21:09:47
200تومان
SOTUDE
Jan 12th, 2023 06:43:42
200تومان
as13599
Jan 09th, 2023 09:29:13
200تومان
hasan1400
Jan 06th, 2023 22:11:14
200تومان
Amir_Arsenal
Jan 06th, 2023 09:12:39
200تومان
agastafa
Jan 06th, 2023 01:52:58
200تومان
naserir
Jan 05th, 2023 09:41:07
200تومان
davidsmith
Jan 04th, 2023 23:01:05
200تومان
artin_hamedan
Jan 02nd, 2023 11:17:06
200تومان
ptcmon
Dec 31st, 2022 01:54:51
200تومان
SOTUDE
Dec 28th, 2022 07:24:31
200تومان
hasan1400
Dec 27th, 2022 17:53:05
200تومان
hamidrezavojdani
Dec 27th, 2022 17:50:58
200تومان
meysam_hamedan
Dec 25th, 2022 13:10:13
200تومان
Abdollahi
Dec 24th, 2022 14:06:57
200تومان
pazoki63
Dec 24th, 2022 04:40:46
200تومان
mehrikh
Dec 24th, 2022 01:05:06
200تومان
gha_hamedan
Dec 23rd, 2022 12:00:31
200تومان
ptcmon
Dec 22nd, 2022 03:27:47
200تومان
a-moradi
Dec 22nd, 2022 00:36:34
200تومان